Πολίτες εν Δράσει

για το δήμο Ιεράπετρας – Μακρύ Γιαλού

Θέματα συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου Ιεράπετρας 24 Φεβ 2011

leave a comment »

Στις 24 Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας με τα παρακάτω θέματα:

1.    Επιλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της Επιχείρησης (άρθρο 77 Ν.3852/2010) Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2.    Πρόσληψη εποχικού προσωπικού (Εισηγητής: κ.Καλαντζάκης, Αντιδήμαρχος)

3.    Μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων ( Οικονομική Υπηρεσία)

4.    Μίσθωση οικήματος πολλαπλών χρήσεων & Αγροτικού Ιατρείου στον οικισμό Γρα Λυγιάς ( Οικονομική Υπηρεσία)

5.    Μίσθωση οικήματος στον οικισμό Φέρμα στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη για τη στέγαση του αγροτικού ιατρείου ( Οικονομική Υπηρεσία )

6.    Μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Τοπική Κοινότητα Παχείας Άμμου ( Οικονομική Υπηρεσία )

7.    Κατάργηση υφιστάμενων Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/ θμιας Εκπαίδευσης σε δύο Νομικά Πρόσωπα (Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.)

8.    Σύσταση Νομικού Προσώπου Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής : κ. Ψαρουδάκης , Πρόεδρος Δ.Σ.)

9.    Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Α/θμιας Εκπαίδευσης ( Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης )

10.    Σύσταση Νομικού Προσώπου Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης ( Εισηγητής : κ. Ψαρουδάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.)

11.    Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Β/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής : κ. Ψαρουδάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.)

12.    Εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν. 3852/ 2010 στα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα και στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του Δήμου μας ( Εισηγητής κ. Χριστοφακάκης)

13.    Ορισμός Διοικητικών Συμβουλίων των υπό σύσταση Ν.Π. του Δήμου ( Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

14.    Λήψη απόφασης για Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μακρύ Γιαλού Εισηγητής : κ. Δήμαρχος)

15.    Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ( Εισηγητής : κ.Δήμαρχος)

16.    Συγκρότηση    Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών (Εισηγητής : κ. Ψαρουδάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.)

17.    Συγκρότηση Επιτροπής Παραβατικότητας (Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης, Πρόεδρος Δ.Σ)

18.    Συγκρότηση Επιτροπής Πρασίνου & Παιδικών Χαρών (Εισηγητής: κ. Βασαρμίδης , Αντιδήμαρχος )

19.    Συγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού (Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης, Πρόεδρος Δ.Σ)

20.    Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων (Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης, Πρόεδρος Δ.Σ)

21.    Συγκρότηση Επιτροπής Στάσιμου Εμπορίου (Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης Πρόεδρος Δ.Σ)

22.    Συγκρότηση Επιτροπής Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης , Αντιδήμαρχος )

23.    Συγκρότηση Επιτροπής Γαλάζιων Σημαιών (Εισηγητής: κ. Βασαρμίδης, Αντιδήμαρχος)

24.    Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας (Εισηγητής: κ. Αθάνατος)

25.    Υποβολή προτάσεων για ίδρυση , προαγωγή ,κατάργηση κ.λ.π. σχολείων του Δήμου μας (Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης Πρόεδρος, Δ.Σ.)

26.    Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών Π.Δ. 28/1980 ( Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης , Αντιδήμαρχος)

27.    Ανάθεση εκπόνησης Μελέτης « Εδαφοτεχνική έρευνα στο νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Κεντρί» ( Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης, Αντιδήμαρχος)

28.    Ανάθεση εκπόνησης Μελέτης « Εδαφοτεχνική έρευνα στο ανοιχτό Θέατρο Ιεράπετρας » ( Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης, Αντιδήμαρχος)

29.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ ( Τελικός Τακτοποιητικός πίνακας εργασιών ) του έργου « Κατασκευή προσβάσεων παρακείμενων οικοπέδων στη χωματερή» (Εισηγητής : κ. Ζαφειράκης, Αντιδήμαρχος)

30.    Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αθήνα ( Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία)

31.    Οργάνωση εκδήλωσης με ομιλητή τον κ. Βάσο Λυσαρίδη, επίτιμο πρόεδρο Σ.Κ.Κύπρου ( Εισηγητής : κ. Δήμαρχος)

32.    Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στον Κυνηγετικό Σύλλογο Ιεράπετρας ( Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης , Αντιδήμαρχος)

33.    Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης ( Εισηγητής: κ. Ζερβάκης, Αντιδήμαρχος)

34.    Οριστική εκκαθάριση Δ.Ε.Υ.Α. Ιεράπετρας ( Εισηγητής : Οικονομική Υπηρεσία)

 %μ %    24  # 2011, μ# μ      ‘
6.30 μ.μ. % %($%, % $
% μ    μ $, !     %%μ 

#μ:
1. )    ! μ% (μ,       )    $% (
 77 +.3852/2010)
)    %!: . μ
2.
,%4     %     ()    %!: .»,     (μ)
3. $ % ’ %     ,% ’ ( 6    μ    8%$)
4. $%
%     μ ’ % & !    $ %         %μ, &
*!    ( 6    μ    8%$)
5. $%
%     μ %         %μ, 9#μ %     «    , !$  !    
%#!% !        $ ( 6    μ    8%$ )
6. $%
% ’ %
μ% μ %     «    ,
$ 5μμ (
6    μ    8%$ )
7. «!%     %μ +μ    ’
%’     ’ )    ’ /
μ         /μ    )$(% % ( +μ    
,% ()    %! . 7(,
,(
..)
8. %% +μ    
%’ $ /
μ    )$(% ()    %! : .
7( ,
,( ..)
9. 6    %μ,             μ $ +.
. /
μ    )$(% ( )    %! .
7( )
10. %% +μ    
%’ $ /
μ    )$(%
( )    %! : . 7(,
,( ..)
11. 6    %μ,             μ $ +.
. /
μ    )$(%
()    %! : . 7(,
,( ..)
12. )μ! 
 103 +. 3852/ 2010 % μ    +μ    
,%      %    
«    $ )        %     μ μ ( )    %! .     %)
13. 6    %μ,             ’ μ $  , %%% +.
. μ
( )    %! . μ)
14. *4 ,% !    μ    )    $% :(% #% 
&    )    %! : . μ)
15. !,% μ    )        % ( )    %! :
.μ)
16.!,% μ $ #3 %’ ()    %! : . 7(,

,( ..)
17. !,% )    
     , ()    %!: . 7(,
,( .)
18. !,% )    
%$ &
    (    ’ ’ ()    %!: . %μ$( ,
    (μ )
19. !,% )        %μ ()    %!: . 7(,
,( .)
20. !,% )    !    ’ .μ ()    %!: . 7(,
,(
.)
21. !,% )    %    μ )μ$ ()    %!: . 7(
,(
.)
22. !,% )    «    ’ 0
μ$% ()    %!: . -    ,
    (μ )
23. !,% )    &    μ    ‘ ()    %!: . %μ$(,     (μ)
24. 6    %μ,             μ $ μ    *    μ    μ$ 
()    %!: . 
)
25. 8 % !    $(% , ! ! ,!% ... %$ 
μ μ ()    %!: . 7(
,(, ..)
26. 6    %μ, μ’ )     !%    ‘      μ’
..
28/1980 ( )    %!: . -    ,     (μ)
27. 
% ,% # « )(    # % #     , 
μ,
% «$» ( )    %!: . -    ,     (μ)
28. 
% ,% # « )(    # %     , .# 
» ( )    %!: . -    ,     (μ)
29. ;!    % 1 
) (     ,         , $ !%    ‘ ) #!
« «% % % $μ     #( % μ»
()    %! : . -    ,     (μ)
30. ;!    % ( μ$%
#( μ    μ $ % 
 (
)    %!: 6    μ    8%$)
31. 6! % ( % μ μ     . % *%$(, $    μ ,(
.».» ( )    %! : . μ)
32.
’% % (μ    ’ % «!    , ! (
)    %!: . -    ,     (μ)
33.     
‘%    !    %μ’ (% ( )    %!: . - ,     (μ)
34. 6    %    
    % .).8.. ( )    %! : 6    μ    8%$)

Advertisements

Written by politesiermg

20/02/2011 στις 8:18 μμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: