Πολίτες εν Δράσει

για το δήμο Ιεράπετρας – Μακρύ Γιαλού

Θέματα συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου Ιεράπετρας, Τρίτη 24/7/2012

leave a comment »

To δημοτικό συμβούλιο Ιεράπετρας συνεδριάζει στις 24 Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 7.30 μ.μ. , στη νέα αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:

1. Καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και λειτουργία επί 12ώρου και 24ώρου βάσεως για ορισμένες Υπηρεσίες του Δήμου μας (άρθρο 36 παρ. 3 Ν. 3584/2007) Εισηγητής κ. Λαθουράκης

2. Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης για το ερευνητικό πρόγραμμα προώθησης γεωργικού τομέα στο Δήμο Ιεράπετρας Εισηγητής κ. Γενειατάκη

3. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το δημοτικό ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» για το έργο «Κατασκευή περίφραξης στον Παιδικό Σταθμό στη θέση Αγιασμένος Δήμου Ιεράπετρας» Εισηγητής κ. Χριστοφακάκης

4. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» για το έργο «Επισκευή και συντήρηση Βρεφονηπιακών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας» Εισηγητής κ. Χριστοφακάκης

5. Έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των αιτούμενων δομών Βρεφονηπιακών Σταθμών και ΚΔΑΠ της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» βάση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1035/19-6-2012 της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Εισηγητής κ. Χριστοφακάκης

6. Παραχώρηση χρήσης κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού Κεντριού στο δημοτικό ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» Εισηγητής κ. Χριστοφακάκης

7. Λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Κεντρί Ιεράπετρας Εισηγητής κ. Χριστοφακάκης

8. Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου Μακρύ Γιαλού Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης

9. Μεταφορά Μαθητών Εισηγητής κ. Λαθουράκης

10. Τροποποίηση προϋπολογισμού Εισηγητής κ. Λαθουράκης

11. Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2013 Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

12. «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση δημοτικού φωτισμού» (Τρόπος εκτέλεσης) Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

13. «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών συντήρησης ΒΚ & αντλιοστασίων» (Τρόπος εκτέλεσης) Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

14. Έγκριση Μελέτης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Έργων & Οδοστρωμάτων Δ.Ε. Ιεράπετρας (προμήθεια υλικών 2012)» Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

15. Έγκριση Μελέτης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση διδακτηρίων (προμήθειες υλικών)» Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

16. Έγκριση Μελέτης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δικτύων άρδευσης (προμήθεια υλικών) Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού» Εισηγητής: κ. Ζερβάκης

17. Έγκριση Μελέτης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Μακρυλιάς» και υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση με Κωδικό 53 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του Άξονα 7 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 61 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

18. Έγκριση Μελέτης του έργου «Ανάπλαση εισόδου στις Μουρνιές» και υποβολής πρόταση στην Πρόσκληση με Κωδικό 53 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του Άξονα 7 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 61 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

19. Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση 49 της ΕΕΤΑΑ ΑΕ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 – Άξονας Προτεραιότητας (07): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» – Θεματική Προτεραιότητα «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας» Εισηγητής κ. Ζαχαρενάκης

20. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για παραχώρηση στο Δήμο της χρήσης ενός μηχανήματος έργου Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

21. Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ιεράπετρας (οικισμού Μαλών) Δήμου Ιεράπετρας» και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των όρων ένταξης Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

22. Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (οικ. Σταυροχωρίου) Δήμου Ιεράπετρας» και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των όρων ένταξης Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

23. Εξοπλισμός γεώτρησης Γδοχίων (Τρόπος εκτέλεσης) Εισηγητής κ. Ζερβάκης

24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων 2011» Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

25. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τελικός Τακτοποιητικός) του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δήμου Ιεράπετρας» Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

26. Έγκριση Τελικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση οδικών προσβάσεων περιοχής Βαϊνιάς» Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

27. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Βιολογικός Καθαρισμός Μακρύ Γιαλού» Εισηγητής κ. Ζερβάκης

28. Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης υλικών του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση έργων – οδοστρωμάτων Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας (προμήθεια υλικών) 2011» Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

29. Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης υλικών της προμήθειας αντλητικών συγκροτημάτων Εισηγητής κ. Ζερβάκης

30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων 2008» Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

31. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικό έργο Καβουσίου» Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

32. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων από Κεντρί έως Ιεράπετρα» Εισηγητής κ. Ζερβάκης

33. Έγκριση Έκθεσης εκτίμησης αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Καβουσίου Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

34. Έγκριση Έκθεσης εκτίμησης αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Παχείας Άμμου Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

35. Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «Πολιτική Προστασία 2012» Εισηγητής κ. Προϊστάκης

36. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ιεράπετρας Εισηγητής κ. Προϊστάκης

37. Συζήτηση για τις μεγάλες επενδύσεις βιομηχανικού τύπου για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Εισηγητής κ. Προϊστάκης

38. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου Εισηγητής κ. Λαθουράκης

39. Εκμίσθωση αιγιαλού στην περιοχή Αγ. Ανδρέας Δ.Κ. Ιεράπετρας Εισηγητής κ. Λαθουράκης

40. Αιτήσεις για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία δυτικά του Δημαρχείου Εισηγητής κ. Λαθουράκης

41. Ανάκληση της με αριθμό 114/2012 απόφασης Δ.Σ. που αφορά «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου της Τ.Κ. Παχείας Άμμου και του Αγροτικού Ιατρείου & ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας» Εισηγητής κ. Λαθουράκης

42. Ανάκληση της με αριθμό 113/2012 απόφασης Δ.Σ. που αφορά «Μίσθωση οικοπέδου στη Γρα Λυγιά για στάθμευση οχημάτων και ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας» Εισηγητής κ. Λαθουράκης

43. Παραχώρηση χώρου στη ΔΕΗ για τη μεταφορά και τοποθέτηση (3) μετασχηματιστών Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

44. Κατάθεση και έλεγχος οικοδομικών αδειών του πρώην Δήμου Μακρύ Γιαλού από το Τμήμα Πολεοδομίας Δήμου Ιεράπετρας Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

45. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μακρύ Γιαλού στο Σύλλογο Ενοικιαζομένων, στον Εμπορικό Σύλλογο και στο Σύλλογο Γυναικών Μακρύ Γιαλού Εισηγητής κ. Προϊστάκης

46. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στο Δ.Σ. του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΦΟΔΣΑ Κρήτης) Εισηγητής κ. Κατρίνης

47. Ανάκληση της με αριθμό 179/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Οργάνωση άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας» Εισηγητής κ. Ζερβάκης

48. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος άρθρου 202 Ν. 3463/2006 Εισηγητής κ. Λαθουράκης

49. Συζήτηση αιτήσεως για μείωση καταβαλλόμενου μισθώματος Εισηγητής κ. Λαθουράκης

50. Μετακίνηση Δημάρχου στην Αθήνα και έγκριση δαπάνης Εισηγητής κ. Λαθουράκης

51. Έγκριση δαπανών Εισηγητής κ. Λαθουράκης

52. Επιστρoφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού από παράβολο άδειας παραμονής αλλοδαπού Εισηγητής κ. Λαθουράκης

53. Παραχώρηση χρήσης σκάφους του Δήμου στον Κυνηγετικό Σύλλογο Ιεράπετρας Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης

54. Κοπή δένδρων Εισηγητής κ. Προϊστάκης

55. Χορήγηση αδειών παραγωγών – πωλητών Λαϊκών Αγορών Εισηγητής κ. Ζερβάκης

56. Διαγραφή τελών ύδρευσης λόγω διαρροών Εισηγητής κ. Ζερβάκης

57. Διαγραφή τελών ύδρευσης – αποχέτευσης λόγω λαθών της Υπηρεσίας Εισηγητής κ. Ζερβάκης

58. Διαγραφή τελών άρδευσης Εισηγητής κ. Ζερβάκης

59. Χορήγηση παροχών άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Μακρυλιάς Εισηγητής κ. Ζερβάκης

60. Χορήγηση παροχών άρδευσης στην Τ.Κ. Χριστού Εισηγητής κ. Ζερβάκης

61. Χορήγηση παροχών άρδευσης στην Τ.Κ. Μαλών Εισηγητής κ. Ζερβάκης

62. Χορήγηση παροχών άρδευσης στην Τ.Κ. Ανατολής Εισηγητής κ. Ζερβάκης

63. Χορήγηση παροχών άρδευσης στην Τ.Κ. Κάτω Χωριού κ. Ζερβάκης

 

Advertisements

Written by politesiermg

22/07/2012 στις 8:29 πμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: